ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 

Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.

 

Μέρος 1ο – Σε συνεργασία με τους Φοροτεχνικούς της εταιρίας ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ACCOUNTING OFFICE (Πέτσογλου Ι. Ιορδάνη, Πέγιο Γ. Κωνσταντίνο και Σταυραετό Δ. Νικόλαο)

Με την νέα χρονιά έχουμε πολλές και σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων. Μειώσεις και ελαφρύνσεις που μας φέρνει ο φορολογικός Νόμος 4646/2019 που  δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 201 στις 12.12.2019. Βήμα – βήμα θα προσπαθήσουμε να δούμε επιγραμματικά τις κυριότερες αλλαγές  (και με κάποια παραδείγματα) του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και ποιους πραγματικά αφορά.

Ξεκινώντας από τα Νομικά πρόσωπα θα επισημάνουμε τα εξής :

 • Την αναδρομική μείωση της προκαταβολής φόρου από 100% σε 95% δηλαδή μείωση 5% , η οποία θα ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018 , αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έγινε νέα εκκαθάριση στις φορολογικές δηλώσεις των Νομικών Προσώπων που καταθέσαμε το καλοκαίρι του 2019 και απεικονίζει την μείωση του 5% της προκαταβολής που βεβαιώθηκε. Φυσικά η εκκαθάριση έγινε αυτόματα αλλά ο συμψηφισμός ή επιστροφή δεν γίνεται αυτόματα και θα πρέπει να δείτε μέσω του Taxisnet την διαφορά που προέκυψε για την εταιρία σας , βάση της τροποποιητικής δήλωσης που έγινε από την Α.Α.Δ.Ε. και φυσικά να ενημερώσουμε τα Λογιστικά Βιβλία των εταιριών με την ανάλογη εγγραφή. (Άρθρο 26 του παρόντος νόμου)
 • Τη μείωση του Φορολογικού συντελεστή των κερδών Νομικών Προσώπων από 28% σε 24% δηλαδή μείωση 5% (διότι το φορολογικό έτος 2018 ήταν 29% και ο συντελεστής 28% που ψηφίσθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν θα εφαρμοσθεί ποτέ). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής 24% θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. (Άρθρο 22 του παρόντος νόμου)
 • Τη μείωση του Φορολογικού συντελεστή των κερδών Αγροτικών συνεταιρισμών από 13% σε 10% δηλαδή μείωση 3% η οποία όμως θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020. (Άρθρο 22 του παρόντος νόμου)
 • Τη μείωση του Φόρου για την διανομή μερισμάτων από 10% σε 5% δηλαδή μείωση 5% η οποία θα ισχύει για τα μερίσματα που θα διανεμηθούν από 1.1.2020 και μετά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι διανομές που έχουν αποφασισθεί είτε από Τακτική είτε από Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός του 2019 θα πληρώσουν Φόρο Μερισμάτων 10%. (Άρθρο 24 του παρόντος νόμου)
 • Οι δαπάνες ενοικίων για να εκπίπτουν φορολογικά από 1.1.2020 και εφεξής θα πρέπει η εξόφληση τους να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. (Άρθρο 13 του παρόντος νόμου)

Εδώ θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι στο αρχικό σχέδιο Νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση υπήρχε διάταξη για την μείωση του ορίου (από 500 σε 300) ευρώ για δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα, προκειμένου να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, αλλά μετά από αρνητική γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η συγκεκριμένη διάταξη απαλείφθηκε τελικά από το κείμενο του Νομοσχεδίου.

Επίσης παρακάτω θα παραθέσουμε και κάποια κίνητρα για τις επιχειρήσεις ως μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του παρόντος Νομοσχεδίου.

 • α) Οι δαπάνες για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς ,
  β) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2 / Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους,
  γ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή νομική οντότητα, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Τα παραπάνω έχουν προστεθεί στις απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις του Κ.Φ.Ε. και ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. (Άρθρο 5 του παρόντος νόμου)

Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου έχουμε προσθήκη νέας διάταξης σχετικά με τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης κατά 30% στις επιχειρήσεις για τις παρακάτω δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος:

 • α) Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς και
  β) Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g  CO2/ Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.
 • Κίνητρα στις επιχειρήσεις για την αγορά ή την χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με αυξημένες φορολογικές αποσβέσεις , ανάλογα με την εκπομπή ρύπων των αυτοκινήτων.

Για τα μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων , φορολογική απόσβεση 25% ανά φορολογικό έτος – για τα μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/ Km , φορολογική απόσβεση 20% ανά φορολογικό έτος – για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων , φορολογική απόσβεση 20% ανά φορολογικό έτος – για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/ Km , φορολογική απόσβεση 15% ανά φορολογικό έτος – για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων , φορολογική απόσβεση 15% ανά φορολογικό έτος  – και τέλος για τα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/ Km , φορολογική απόσβεση 10% ανά φορολογικό έτος.

Τα παραπάνω έχουν προστεθεί με τροποποίηση του Κ.Φ.Ε. και ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. (Άρθρο 14 του παρόντος νόμου)

 • Σημαντική τροποποίηση του Κ.Φ.Ε. με βελτίωση και διαφοροποιήσεις προς όφελος των χρηστών για την  φορολογική επιβάρυνση των  Παροχών  σε είδος εταιρικού Ι.Χ. οχήματος.

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:

 1. για ΛΤΠΦ από μηδέν (0) έως δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 2. για ΛΤΠΦ από δεκατέσσερις χιλιάδες ένα (14.001) έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 3. για ΛΤΠΦ από δεκαεπτά χιλιάδες ένα (17.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ως ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 4. για ΛΤΠΦ από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ως ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 5. για ΛΤΠΦ από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα (25.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ως ποσοστό τριάντα επτά τοις εκατό (37%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 6. για ΛΤΠΦ πλέον των τριάντα χιλιάδων ένα (30.001) ευρώ, ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.

Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

 Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

 1. 0-2 έτη καμία μείωση.
 2. 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%).
 3. 6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
 4. Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης Προ Φόρων έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ.

 Στην πράξη λόγω της αναπροσαρμογής του υπολογισμού του ποσού της παροχής σε είδος στα οχήματα βάσει των ανωτέρω συντελεστών επί της   Λιανικής Τιμής Πρό Φόρων (ΛΤΠΦ) ο οποίος πλέον γίνεται κλιμακωτά, προκύπτει χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνσή προς όφελος των εργαζομένων ή των εταίρων ή των μετόχων που τα χρησιμοποιούν.

Για παράδειγμα:

Ένα όχημα με ΛΤΠΦ 15.000 , χωρίς παλαιότητα , που έχει δοθεί σε ένα εργαζόμενο μιας επιχείρησης προς χρήση, η αξία της παροχής σε είδος με το προηγούμενο καθεστώς ήταν (15.000 Χ 7% = 1.050 ευρώ), ενώ με το νέο καθεστώς είναι (14.000 Χ 4% = 560,  1.000 Χ 20% = 200, Σύνολο 760 ευρώ), διαφορά 290 ευρώ λιγότερα για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος για τον εργαζόμενο.

Ένα όχημα με ΛΤΠΦ 26.000, χωρίς παλαιότητα, που έχει δοθεί σε ένα εργαζόμενο μιας επιχείρησης προς χρήση, η αξία της παροχής σε είδος με το προηγούμενο καθεστώς ήταν (26.000 Χ 22% = 5.720 ευρώ) ενώ με το νέο καθεστώς είναι ( 14.000 Χ 4% = 560, 3.000 Χ 20% = 600, 3.000 Χ 33% = 990, 5.000 Χ 35% = 1.750 και 1.000 Χ 37% = 370, Σύνολο 560+600+990+1750+370 = 4.270 ευρώ), διαφορά 1.450 ευρώ λιγότερα για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος για τον εργαζόμενο.

Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυξήθηκε σημαντικά (από 12.000 σε 17.000 ευρώ) το ποσό της (ΛΤΠΦ) για τα οχήματα που εξαιρούνται από την συγκεκριμένη διάταξη , δηλαδή τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. Επιπλέον μην ξεχνάμε την διάταξη του άρθρου 5 του παρόντος νόμου (που αναφέρουμε πιο πάνω) με την οποία έχουμε μηδενική επιβάρυνση εισοδήματος στην παροχή σε είδος (ανεξαρτήτως σκοπού , αφού δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη) για την αγορά ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2 / Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Τα παραπάνω έχουν αντικατασταθεί και εφαρμόζονται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. (Άρθρο 4 του παρόντος νόμου)

 • Στο τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε την τροποποίηση του άρθρου 26 του ΚΦΕ και αφορά τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους οι οποία έχει ως εξής:
 1. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
  • έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,
  • έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου, και
  • έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμον ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.
 2. Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης α’  της παρούσας και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.
 3. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης α’ της παρούσας. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22.

Τα παραπάνω έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση. (Άρθρο 15 του παρόντος νόμου)

Επιπλέον με το παρόν Νόμο , εισάγεται για πρώτη φορά διάταξη που ενισχύει την δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων με την έκπτωση δαπανών υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. (Άρθρο 11 του παρόντος νόμου)

Τέλος 1ου Μέρους

Μπορείτε να ‘κατεβάσετε’ το κείμενο “Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νομοσχέδιο – Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο – Μέρος 1ο” από εδώ.