ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 

Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.

 

Μέρος 1ο – Σε συνεργασία με τους Φοροτεχνικούς της εταιρίας ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ACCOUNTING OFFICE (Πέτσογλου Ι. Ιορδάνη, Πέγιο Γ. Κωνσταντίνο και Σταυραετό Δ. Νικόλαο)

Με την νέα χρονιά έχουμε πολλές και σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων. Μειώσεις και ελαφρύνσεις που μας φέρνει ο φορολογικός Νόμος 4646/2019 που  δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 201 στις 12.12.2019. Βήμα – βήμα θα προσπαθήσουμε να δούμε επιγραμματικά τις κυριότερες αλλαγές  (και με κάποια παραδείγματα) του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και ποιους πραγματικά αφορά.

Ξεκινώντας από τα Νομικά πρόσωπα θα επισημάνουμε τα εξής :

 • Την αναδρομική μείωση της προκαταβολής φόρου από 100% σε 95% δηλαδή μείωση 5% , η οποία θα ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018 , αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έγινε νέα εκκαθάριση στις φορολογικές δηλώσεις των Νομικών Προσώπων που καταθέσαμε το καλοκαίρι του 2019 και απεικονίζει την μείωση του 5% της προκαταβολής που βεβαιώθηκε. Φυσικά η εκκαθάριση έγινε αυτόματα αλλά ο συμψηφισμός ή επιστροφή δεν γίνεται αυτόματα και θα πρέπει να δείτε μέσω του Taxisnet την διαφορά που προέκυψε για την εταιρία σας , βάση της τροποποιητικής δήλωσης που έγινε από την Α.Α.Δ.Ε. και φυσικά να ενημερώσουμε τα Λογιστικά Βιβλία των εταιριών με την ανάλογη εγγραφή. (Άρθρο 26 του παρόντος νόμου)
 • Τη μείωση του Φορολογικού συντελεστή των κερδών Νομικών Προσώπων από 28% σε 24% δηλαδή μείωση 5% (διότι το φορολογικό έτος 2018 ήταν 29% και ο συντελεστής 28% που ψηφίσθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν θα εφαρμοσθεί ποτέ). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής 24% θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. (Άρθρο 22 του παρόντος νόμου)
 • Τη μείωση του Φορολογικού συντελεστή των κερδών Αγροτικών συνεταιρισμών από 13% σε 10% δηλαδή μείωση 3% η οποία όμως θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020. (Άρθρο 22 του παρόντος νόμου)
 • Τη μείωση του Φόρου για την διανομή μερισμάτων από 10% σε 5% δηλαδή μείωση 5% η οποία θα ισχύει για τα μερίσματα που θα διανεμηθούν από 1.1.2020 και μετά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι διανομές που έχουν αποφασισθεί είτε από Τακτική είτε από Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός του 2019 θα πληρώσουν Φόρο Μερισμάτων 10%. (Άρθρο 24 του παρόντος νόμου)
 • Οι δαπάνες ενοικίων για να εκπίπτουν φορολογικά από 1.1.2020 και εφεξής θα πρέπει η εξόφληση τους να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. (Άρθρο 13 του παρόντος νόμου)

Εδώ θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι στο αρχικό σχέδιο Νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση υπήρχε διάταξη για την μείωση του ορίου (από 500 σε 300) ευρώ για δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα, προκειμένου να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, αλλά μετά από αρνητική γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η συγκεκριμένη διάταξη απαλείφθηκε τελικά από το κείμενο του Νομοσχεδίου.

Επίσης παρακάτω θα παραθέσουμε και κάποια κίνητρα για τις επιχειρήσεις ως μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του παρόντος Νομοσχεδίου.

 • α) Οι δαπάνες για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς ,
  β) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2 / Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους,
  γ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή νομική οντότητα, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Τα παραπάνω έχουν προστεθεί στις απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις του Κ.Φ.Ε. και ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. (Άρθρο 5 του παρόντος νόμου)

Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου έχουμε προσθήκη νέας διάταξης σχετικά με τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης κατά 30% στις επιχειρήσεις για τις παρακάτω δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος:

 • α) Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς και
  β) Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g  CO2/ Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.
 • Κίνητρα στις επιχειρήσεις για την αγορά ή την χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με αυξημένες φορολογικές αποσβέσεις , ανάλογα με την εκπομπή ρύπων των αυτοκινήτων.

Για τα μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων , φορολογική απόσβεση 25% ανά φορολογικό έτος – για τα μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/ Km , φορολογική απόσβεση 20% ανά φορολογικό έτος – για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων , φορολογική απόσβεση 20% ανά φορολογικό έτος – για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/ Km , φορολογική απόσβεση 15% ανά φορολογικό έτος – για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων , φορολογική απόσβεση 15% ανά φορολογικό έτος  – και τέλος για τα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/ Km , φορολογική απόσβεση 10% ανά φορολογικό έτος.

Τα παραπάνω έχουν προστεθεί με τροποποίηση του Κ.Φ.Ε. και ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. (Άρθρο 14 του παρόντος νόμου)

 • Σημαντική τροποποίηση του Κ.Φ.Ε. με βελτίωση και διαφοροποιήσεις προς όφελος των χρηστών για την  φορολογική επιβάρυνση των  Παροχών  σε είδος εταιρικού Ι.Χ. οχήματος.

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:

 1. για ΛΤΠΦ από μηδέν (0) έως δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 2. για ΛΤΠΦ από δεκατέσσερις χιλιάδες ένα (14.001) έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 3. για ΛΤΠΦ από δεκαεπτά χιλιάδες ένα (17.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ως ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 4. για ΛΤΠΦ από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ως ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 5. για ΛΤΠΦ από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα (25.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ως ποσοστό τριάντα επτά τοις εκατό (37%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
 6. για ΛΤΠΦ πλέον των τριάντα χιλιάδων ένα (30.001) ευρώ, ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.

Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

 Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

 1. 0-2 έτη καμία μείωση.
 2. 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%).
 3. 6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
 4. Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης Προ Φόρων έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ.

 Στην πράξη λόγω της αναπροσαρμογής του υπολογισμού του ποσού της παροχής σε είδος στα οχήματα βάσει των ανωτέρω συντελεστών επί της   Λιανικής Τιμής Πρό Φόρων (ΛΤΠΦ) ο οποίος πλέον γίνεται κλιμακωτά, προκύπτει χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνσή προς όφελος των εργαζομένων ή των εταίρων ή των μετόχων που τα χρησιμοποιούν.

Για παράδειγμα:

Ένα όχημα με ΛΤΠΦ 15.000 , χωρίς παλαιότητα , που έχει δοθεί σε ένα εργαζόμενο μιας επιχείρησης προς χρήση, η αξία της παροχής σε είδος με το προηγούμενο καθεστώς ήταν (15.000 Χ 7% = 1.050 ευρώ), ενώ με το νέο καθεστώς είναι (14.000 Χ 4% = 560,  1.000 Χ 20% = 200, Σύνολο 760 ευρώ), διαφορά 290 ευρώ λιγότερα για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος για τον εργαζόμενο.

Ένα όχημα με ΛΤΠΦ 26.000, χωρίς παλαιότητα, που έχει δοθεί σε ένα εργαζόμενο μιας επιχείρησης προς χρήση, η αξία της παροχής σε είδος με το προηγούμενο καθεστώς ήταν (26.000 Χ 22% = 5.720 ευρώ) ενώ με το νέο καθεστώς είναι ( 14.000 Χ 4% = 560, 3.000 Χ 20% = 600, 3.000 Χ 33% = 990, 5.000 Χ 35% = 1.750 και 1.000 Χ 37% = 370, Σύνολο 560+600+990+1750+370 = 4.270 ευρώ), διαφορά 1.450 ευρώ λιγότερα για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος για τον εργαζόμενο.

Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυξήθηκε σημαντικά (από 12.000 σε 17.000 ευρώ) το ποσό της (ΛΤΠΦ) για τα οχήματα που εξαιρούνται από την συγκεκριμένη διάταξη , δηλαδή τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. Επιπλέον μην ξεχνάμε την διάταξη του άρθρου 5 του παρόντος νόμου (που αναφέρουμε πιο πάνω) με την οποία έχουμε μηδενική επιβάρυνση εισοδήματος στην παροχή σε είδος (ανεξαρτήτως σκοπού , αφού δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη) για την αγορά ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2 / Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Τα παραπάνω έχουν αντικατασταθεί και εφαρμόζονται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. (Άρθρο 4 του παρόντος νόμου)

 • Στο τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε την τροποποίηση του άρθρου 26 του ΚΦΕ και αφορά τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους οι οποία έχει ως εξής:
 1. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
  • έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,
  • έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου, και
  • έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμον ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.
 2. Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης α’  της παρούσας και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.
 3. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης α’ της παρούσας. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22.

Τα παραπάνω έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση. (Άρθρο 15 του παρόντος νόμου)

Επιπλέον με το παρόν Νόμο , εισάγεται για πρώτη φορά διάταξη που ενισχύει την δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων με την έκπτωση δαπανών υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. (Άρθρο 11 του παρόντος νόμου)

Τέλος 1ου Μέρους

Μπορείτε να ‘κατεβάσετε’ το κείμενο “Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νομοσχέδιο – Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο – Μέρος 1ο” από εδώ.

 

Μέρος 2ο  – Σε συνεργασία των Φοροτεχνικών της εταιρίας ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ACCOUNTING OFFICE ( Πέτσογλου Ι. Ιορδάνης – Αρμένη Κ. Μαρία και Λασκαρίδου Δ. Σταυρούλα)

Με την νέα χρονιά έχουμε πολλές και σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων. Μειώσεις και ελαφρύνσεις που μας φέρνει ο φορολογικός Νόμος 4646/2019 που  δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 201 στις 12.12.2019.

Στο δεύτερο μέρος  βήμα – βήμα θα προσπαθήσουμε να δούμε επιγραμματικά τις κυριότερες αλλαγές  (και με κάποια παραδείγματα ) του νέου φορολογικού νόμου που αφορά κυρίως τα φυσικά πρόσωπα :

Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδημάτων από μισθούς , συντάξεις , και επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα ισχύει από 01.01.2020 είναι η ακόλουθη:

-Εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

-Φορολογικός συντελεστής 22% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.001 έως 20.000 ευρώ.

-Φορολογικός συντελεστής 28% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

-Φορολογικός συντελεστής 36% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ.

-Φορολογικός συντελεστής 44% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω

από  40.001 ευρώ.

Εξαίρεση από την παραπάνω κλίμακα έχουν οι Ναυτικοί οι οποίοι με αυτοτελή φορολόγηση και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των εισοδημάτων τους από μισθωτή εργασία (και μόνο γι’ αυτά), για τους οποίους ισχύουν οι παρακάτω συντελεστές :

α) για τους Αξιωματικούς που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού φορολογικός συντελεστής 15% και β) για το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με φορολογικό συντελεστή 10%.

Άρθρο 6 του παρόντος νόμου.

Παρέχεται μείωση έκπτωσης φόρου για τα εισοδήματα από μισθούς , συντάξεις και τα κέρδη από αγροτικές δραστηριότητες από κατ΄επάγγελμα αγρότες , ως εξής:

 • 777 ευρώ για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
 • 810 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο

–   900 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα

–  1.120 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα

–  1.340 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

–  1.560 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με πέντε εξαρτώμενα τέκνα

–  1.780 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με έξι εξαρτώμενα τέκνα

–  2.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με επτά εξαρτώμενα τέκνα

Περιορισμός της έκπτωσης φόρου κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ, για τους φορολογούμενους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ή με 1 εώς 4 τέκνα , για 5 εξαρτώμενα τέκνα και άνω δεν εφαρμόζεται ο παραπάνω περιορισμός.

Άρθρο 9 του παρόντος νόμου.

Επιγραμματικά το αφορολόγητο για τα εισοδήματα από μισθούς , συντάξεις και τα κέρδη από αγροτικές δραστηριότητες από κατ΄επάγγελμα αγρότες , διαμορφώνεται ως εξής:

8.637 ευρώ για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

9.003 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο

10.003 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα

11.003 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα

Για να γίνουν κατανοητές οι διαφορές μεταξύ της νέας κλίμακας και τις προηγούμενης ας δούμε κάποια παραδείγματα. Αρχικά το όφελος που προκύπτει από 01.01.2020 στον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)

και έπειτα με κάποια παραδείγματα στον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2019 και τις διαφορές για το 2020.

Όφελος από τον Φ.Μ.Υ.

 

Μισθωτός χωρίς παιδιά με εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος σε φόρο 177 ευρώ και μηνιαίως 14,75 ευρώ.

Μισθωτός με ένα παιδί με εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος σε φόρο 160 ευρώ και μηνιαίως 13,33 ευρώ.

Μισθωτός με δύο παιδιά με εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος σε φόρο 200 ευρώ και μηνιαίως 16,67 ευρώ.

Μισθωτός με τρία παιδιά με εισόδημα από 11.000 ευρώ έως 13.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος σε φόρο 300 ευρώ και μηνιαίως 25,00 ευρώ.

Διαφορές Φόρου εισοδήματος φορολογικών ετών 2019 & 2020

Για εισόδημα 10.000 ευρώ ένας μισθωτός με τρία παιδιά θα πληρώσει για το 2019 ποσό 100,00 ευρώ σε φόρο ενώ για το 2020 μηδέν , ενώ ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώσει για το 2019 ποσό 2.200,00 ευρώ σε φόρο και το 2020 θα πληρώσει 900,00 ευρώ δηλαδή θα έχει μείωση φόρου 1300,00 ευρώ.

Για εισόδημα 12.000 ευρώ ένας μισθωτός χωρίς παιδιά θα πληρώσει για το 2019 ποσό 740,00 ευρώ σε φόρο ενώ για το 2020 ποσό 563,00 ευρώ δηλαδή θα έχει μείωση φόρου 177,00 ευρώ,  ενώ ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώσει για το 2019 ποσό 2.640,00 ευρώ σε φόρο και το 2020 θα πληρώσει 1340,00 ευρώ δηλαδή θα έχει μείωση φόρου 1.300,00 ευρώ.

Για εισόδημα 20.000 ευρώ ένας μισθωτός με δύο παιδιά θα πληρώσει για το 2019 ποσό 2.400,00 ευρώ σε φόρο ενώ για το 2020 ποσό 2.360,00 ευρώ δηλαδή θα έχει μείωση φόρου 40,00 ευρώ,  ενώ ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώσει για το 2019 ποσό 4.400,00 ευρώ σε φόρο και το 2020 θα πληρώσει 3.100,00 ευρώ δηλαδή θα έχει μείωση φόρου 1.300,00 ευρώ.

Δαπάνες με Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

 

Σημαντική Υποχρέωση των φορολογουμένων με εισοδήματα από μισθούς , συντάξεις , επιχειρηματικές δραστηριότητες και μισθώματα ακινήτων να καλύπτουν έως και 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους, με δαπάνες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών         ( πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή μέσω e-banking κτλ)   και με περιορισμό μέχρι το ποσό των 20.000 ευρώ δαπανών. Άρα φορολογούμενος με ετήσια εισοδήματα πάνω από 66.667 ευρώ δεν έχει υποχρέωση κάλυψης δαπανών με ηλεκτρονικό τρόπο , λόγω του περιορισμού των 20.000 ευρώ.

Εξαίρεση από την ανωτέρω υποχρέωση ( πλέον απαλλάσσονται εντελώς της υποχρέωσης για συλλογή αποδείξεων – ενώ μέχρι και 31.12.2019 είχαν υποχρέωση να μαζεύουν χειρόγραφες αποδείξεις)  έχουμε στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
 • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 • Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.
 • Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή.
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης.
 • Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 • Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκων.
 • Οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α.
 • Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε μακροχρόνια νοσηλεία πέραν των έξι μηνών.
 • Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Το ποσοστό του 30% μειώνεται σε 20% για τους φορολογουμένους που αθροιστικά πληρώνουν με ηλεκτρονικά μέσα άνω του 60% του ετησίου εισοδήματος τους για δαπάνες ενοικίων , δανείων , ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος. Επίσης το ανώτερο όριο δαπανών των 20.000 ευρώ μειώνεται σε 5.000 ευρώ για τους φορολογούμενους που έχουν κατασχεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στο ετήσιο πραγματικό εισόδημα δεν συνυπολογίζεται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και τα ποσά που καταβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο για διατροφή σε σύζυγο ή εξαρτώμενο τέκνο.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι από φέτος έχουν υποχρέωση να καλύπτουν μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών , δαπάνες , εκτός των μισθωτών και των συνταξιούχων  πλέον και οι επαγγελματίες αλλά και οι εκμισθωτές ακινήτων. Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού, θα φορολογείται η διαφορά με ποσοστό 22%.

Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτές που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 6 (Υγεία).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Άρθρο 7 του παρόντος νόμου.

Όφελος προκύπτει από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για πρόσωπα με αναπηρία 80% και άνω για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά (Άρθρο 18 του παρόντος νόμου) και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των

πολύτεκνων με ανήλικα άγαμα τέκνα με ισχύ από το φορολογικό έτος 2019 και στο εξής. (Άρθρο 80 του παρόντος νόμου) .

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε την αναστολή για μία τριετία (2020-2022) της επιβολής ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων και την αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοροπωλησίας ακινήτων για την ίδια τριετία, καθώς και τις έκπτωσης φόρου με 40% των δαπανών που πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα , για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής , λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτηρίων μέχρι του ποσού των 16.000 ευρώ.

 

Τέλος 2ου Μέρους

Μπορείτε να ‘κατεβάσετε’ το κείμενο “Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νομοσχέδιο – Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο – Μέρος 2ο” από εδώ.