Υπηρεσίες

 • Δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων
 • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων – Συμβουλές & πλήρη υποστήριξη
 • Προληπτικός έλεγχος εντοπισμός σφαλμάτων
 • Λογιστικό Σχέδιο – Μισθοδοσία
 • Κατάρτιση Ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών – Τήρηση Βιβλίων
 • Σύνταξη και σχεδιασμός αναφορών σε επιχειρηματίες
 • Ανάλυση και παρακολούθηση αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση
 • Εντοπισμός αδύνατων σημείων
 • Υποστήριξη σε θέματα σχεδιασμού οικονομικής πολιτικής
 • Συμβουλές και σχεδιασμός σε θέματα που αφορούν τραπεζικό δανεισμό και χορηγήσεις
 • Θέματα που αφορούν επενδύσεις
 • Διαχείριση διαθεσίμων
 • Σύνταξη σχεδιασμός Business Plan
 • Ταμειακός προγραμματισμός Cash Flow
 • Ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο